แนะนำการสั่งซื้อ ORDER

การซื้อประกันภัยสินค้าทาง บริษัท จะรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดอุบัตติเหตุระหว่งการขนส่ง

สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหายเท่านั่น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.กรณีไม่ได้ซื้อประกัน :

ทางบริษัท ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งระหว่างประเทศแต่ไม่เกินมูลค่าของสินค้านั้นๆ

เช่น กระเป๋า ราคา 100 บาท ค่าขนส่งระหว่าประเทศ 20 บาท หากสินค้าสูญหายหรือเสียหาย จะได้ค่าชดเชย 60 บาท

แต่ หากกระเป๋าราคา 100 บาท ค่าขนส่งระหว่างประเทศ 35 บาท และเกิดสินค้าสูญหายหรือเสียหาย จะได้ค่าชดเชย 100 บาท

**บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งภายใต้การควบคุมของทางบริษัทเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ภัยพิบัติ ปัญหาทางการเมือง การยึดสินค้าจากเจ้าหน้าที่ด่าน สินค้าเสื่อมสภาพจากอากาศที่ไม่ปกติ หรือ การเสื่อมสภาพโดยไม่สามารถควบคุมได้ **

2.กรณี ทำประกัน :

สำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์

และ ซื้อประกัน 4 % ของค่าสินค้า

ทางบริษัท ชดเชยค่าเสียหายให้ 100 % ตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อประกัน ( ไม่รวมค่าขนส่ง )

*ค่าประกันสินค้า ที่ชำระต้องไม่ต่ำกวา 1 บาท หากชำระต่ำกว่า 1 บาท ทางบริษัทขออนุญาติเรียกเก็บ 1 บาท

เงื่อนไขในการแจ้งทำเคลม

ลูกค้าจะต้องแจ้งทำเคลมสินค้า ”ภายใน 3 วัน” เมื่อได้รับสินค้าแล้ว โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ถ่ายรูปบิลที่แนบมาในบรรจุภัณฑ์

2. ถ่ายรูปสินค้าทั้งหมด

3. หากเป็นการส่งสินค้าผิด ถ่ายรูปสินค้าให้เห็นจำนวนชิ้นที่ส่งผิด

4. ระบุชื่อ/รูปแบบผลิตภันฑ์ เป็นจำนวนชิ้น

บริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันทำการ